Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu www.heavenshop.sk

I.Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů
1.1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také “VOP“) se řídí právní vztahy mezi
společností


Obchodní jméno: CASTRUM INVEST s.r.o.
Sídlo: Tatranská 165, Nové Zámky 940 01, Slovenská republika
Zapsaná v registru Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 39550/N
IČO: 48337242
DIČ: 2120154685
IČ DPH: SK2120154685


Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/
(dále také “Prodávající”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží nebo služeb nabízeného
Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu
dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících
spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky, především zákonů: Zákon č.j.
102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy
uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor Prodávajícího v platném
znění, Zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v znění pozdějších předpisů Zákon č.j.
22/2004 Sb. o elektronickém obchodě v platném znění, Zákon č.j. 40/1964 Sb. Občanský
zákoník v platném znění, Zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je:
Email: objednavky@heavenshop.sk
Tel.č.: +421948457169
1.1.2.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv aj. je:
CASTRUM INVEST s.r.o., Považská 40, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
1.2.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími,
kteří jsou spotřebitely a Prodávajícím.
1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem Webové
sídlo.

1.4. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku
zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními
prostředky.
1.5.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání kupní smlouvy
prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nekoná v rámci předmětu své podnikatelské
činnosti.
1.6.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout)
s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami–
podnikateli, kteří konají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří
nevystupují v postavení spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní
zákoník v platném znění.
1.7.Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek
rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výhradně
prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické
přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, případně dalších
dálkově-komunikačních prostředků.
1.8.Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu na produkty a smlouvu o dodání služby,
ve smyslu významu textu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.
1.9.Produkty (dále také „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zboží nebo služby, které jsou určené k
prodeji a zároveň jsou zveřejněné na Webovém sídle Prodávajícího.
1.10.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, prostředníctvím kterého
provozuje webové sídlo na doméně s názvem www.heavenshop.sk
1.11.Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
se sídlem v Nitre pro Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
email: nr@soi.sk
webový odkaz na podávání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12.Stížnosti nebo podněty Kupující může také adresovat i přímo Prodávajícímu na adresu
uvedenou v bodu 1.1.2. těchto VOP. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti,
podněty (z důvodu urychlení vybavení) Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu
Prodávajícího: objednavky@heavenshop.sk
Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů
od jejího přijetí. Přitom o jejím vyřízení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou,
jakou Kupující stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.
1.13.Ve smyslu §3, ods. 1, písm. n), Zákona č.j. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele,
že neexistují žádné speciálně příslušné kodexy chování, ke kterým se Prodávající zavázal k jejich
dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda nebo soubor pravidel, které vymezují
chování Prodávajícího, který sa zavázal dodržovat tento kodex chování vo vztahu k jedné nebo
více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou ustanovené
zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se
Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi obeznámit nebo
získat jejich znění.
II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy
2.1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího je odeslání objednávky produktů
Kupujícím realizovaná zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími
dálkově-komunikačními prostředky.
2.2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení
potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu bodu 2.1.těchto
VOP, Prodávajícímu (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou si zvolil Kupující
v procese vytváření objednávky).
2.3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků
Prodávajícího a Kupujícího.
2.3.1.Kúpní smlouva může zaniknout také v jiných právním řádem Slovenské republiky
vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze
strany spotřebitele a v podobných případech.
2.4.Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím je objednání
spojené s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby, jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky
3.1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní
cena“) je uvedená samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.
3.2.Základním platidlem je měna Euro.
3.3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží
nebo služeb včetně všech daní, přičemž je zřetelně uvedena na Webovém sídle Prodávajícího.
3.3.1.V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související
s dodáním produktů.
IV. Způsoby platby
4.1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:
4.1.1.platba formou dobírky – cena 1 Eur
4.1.2.platba online bankovou kartou prostřednictvím platební brány GOPAY - cena 0 Eur
4.1.3.platba vkladem nebo převodem na účet Prodávajícího – cena 0 Eur
V. Dodání produktů
5.1.V případě, že si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku platbu dobírkou.
Prodávající je povinný splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty v lhůtě nejpozději do 120
dní ode dne uzavření kupní smlouvy v smyslu bodu 2.2. a násl. těchto VOP.
5.1.1.V případě, že si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku jinou formu platby jako
platba dobírkou, Prodávající je povinný splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty v lhůtě
nejpozději 120 dní ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto VOP a po
zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.V případě, že byly splněné obě podmínky
uvedené v bodu 5.1.1. těchto VOP (tzn. pokud došlo k uzavření kupní smlouvy a k úhradě
celkové ceny objednávky Prodávajícímu), prodávající je povinný dodat Kupujícímu produkty v
lhůtě nejpozději 120 dní ode dne splnění obou těchto podmínek.
Obvyklá lhůta, kdy Prodávající expeduje produkty skladem, jsou 2 dny ode dne uzavření kupní
smlouvy nebo 2 dny ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.
5.2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
5.3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo
Kupujícím splnomocněné osobě na převzetí produktu) nebo prostřednictvím třetích osob
(přepravních a zásilkových společností).

5.4. Dodání produktu je uskutočněné jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím
splnomocněnou osobou na převzetí produktu).
5.5. Prodávájící může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu, a zbývající část
objednávky doručí dodatečně v lhůtě, která je v souladě s lhůtou doručení podle těchto VOP,
avšak jen za předpokladu, že Kupujícímu tímto konáním Prodávajícího nevzniknou žádné
dodatečné náklady, a jen v případě, že s tím Kupující souhlasí.
5.6. Prodávající je povinný dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu
s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a s jinými doklady, pokud existují a jsou
typické pro dané produkty, případně služby.
VI. Převzetí produktu

6.1. Nebezpečí poškození produktu a zodpovědnost za škodu na produktu přechází na
Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt
osobně nebo prostřednictvím pověřené splnomocněné třetí osoby. Prodávající Kupujícímu
doporučí, aby si při převzetí objednávky skontroloval přebíranou objednávku.
6.2.Vlastnické právo k produktům přechází na Kupujícího převzetím produktů Kupujícím na
místě dodání určeném Kupujícím.
6.3.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané
zboží.
VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu 

7.1. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:
7.1.1. Formy Dopravy:
7.1.1.1.Balíková přeprava Packeta
7.1.1.2.Paletová přeprava
7.1.1.3.Osobní odběr
7.1.2.Ceny za Dopravu:
7.1.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím Balíková přeprava Packeta – cena 6 Eur
7.1.2.2.Cena za dopravu prostřednictvím Paletová přeprava – cena 18 Eur

7.1.2.3.Cena v případě osobního odběru– cena 0 Eur
7.2.V případě, že celková kupní cena produktů v jedné objednávce Kupujícího je vyšší jako
suma 300 Eur, cena za jakoukoliv zvolenou formu dopravy nebo platby je 0 Eur.
VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu
8.1.Pokud Prodávající včas a řádně poskytnul spotřebiteli informace o právu odstoupit od
smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č.j. 102/2014 Sb., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení
důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní
prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:
a) převzetí zboží podle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, předmětem kterých je prodej
zboží,
b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo
c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.
8.1.1.Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená
třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se
a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí
zboží, ktoré bylo dodané jako poslední,
b) dodává zboží pozůstávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo
posledního kusu,
c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného
zboží.
8.1.2.Pokud Prodávající poskytnul spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. č.j.
102/2014 Sb. v platném znění  až dodatečně, ale nejpozději do 12 měsíců od začátku plynutí
lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od
smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.
8.1.3.Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák. č.j.
102/2014 Sb. v platném znění  ani v dodatečné lhůtě ve smyslu bodu 8.1.2. těchto VOP, lhůta
pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne začátku plynutí lhůty pro
odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto VOP
8.1.4.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před začátkem
plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8.2.Spotřebitel je povinný najpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět
nebo ho odevzdat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To

neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně anebo prostřednictvím jím
pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k
přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 ods. 1 zákona č.j. 102/2014 Sb.).
8.3.Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit
nejpozději poslední den určené lhůty Prodávajícímu. Lhůta na odstoupení od smlouvy se
považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno
Prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:
CASTRUM INVEST s.r.o., Vinohrady 14, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika
Toto právo může spotřebitel uplatnit také v kterémkoli provozu Prodávajícího. 
8.4.Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě
nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; pokud byla smlouva uzavřena ústně, k
uplatnění práva spotřebitele pro odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované
prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o
odstoupení od smlouvy“).
8.4.1.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva
související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat
žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady
nákladů a plateb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění a
ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a pokud došlo k úplnému
poskytnutí služby.
8.5.Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit vzájemně poskytnutá plnění.
Spotřebitel odpovídá jen za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení
se zbožím, které je nad rámec zacházení zapotřebí na zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
Spotřebitel nezodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační
povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h). Zákona č.j.
102/2014 Sb.
8.6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení
od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.
8.7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.j.102/2014 Sb., snáší náklady na
vrácení zboží Prodávajícímu podle § 10 ods. 3 zákona č.j. 102/2014 Sb., a pokud odstoupí od
smlouvy uzavřené na dálku, takové náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze
nelze vrátit prostřednictvím pošty, To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet
sám, anebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). zákona č.j. 102/2014 Sb.
8.8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení
oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal na
základě smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných
nákladů a poplatků; tím není dotknuté ustanovení § 8 ods. 5. Zákona č.j. 102/2014 Sb. Zákon o
ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na

dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostor Prodávajícího a o změně a doplnění
některých zákonů.
8.9.Ve smyslu § 9 ods. 3 Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění., Prodávající není povinný
uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení,
jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se
rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnějsí
běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím.
8.10.Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany
Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou
formou bez uvedení sumy dobírky.
8.11.Při odstoupení od smlouvy snáší spotřebitel jen náklady na vrácení zboží Prodávajícímu
nebo osobě pověřené Prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že
je bude snášet sám, anebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochraně
spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku
nebo smlovy uzavřené mimo provozní prostor Prodávajícího a o změně a doplnění některých
zákonů.
8.12.Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Sb.
uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů
ani jiných povinností pro spotřebitele.
8.13.Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v
§7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.j. 102/2014 Sb.
Konkrétně:
a)poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a
spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučený o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu strácí právo na
odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí
služby,
b)prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu,
který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít v průběhu plynutí lhůty na
odstoupení od smlouvy,
c)prodej zboží zhotoveného podle speciálních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru
nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
d)prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo skáze,
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany
zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem na svoji povahu po dodání neoddelitelně pomícháno s
jiným zbožím,
g)prodej alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnutá v době uzavření smlouvy, pričemž
jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na
trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
h)provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel vysloveně požádal Prodávajícího;
to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, kterých předmětem je prodej jiného zboží jako
náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny v průběhu
návštevy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo
počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
j)prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih
nedodávaných v ochranném obalu,
k)poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem
automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v
rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém
čase nebo v dohodnuté lhůtě,
l)poskytování elektronického obsahu jinak jako na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování
začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučený o tom, že
vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
8.14.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční
prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních
prostředků spotřebiteli lze pouze na základě souhlasu spotřebitele.
8.15.Při odstoupení od smlouvy, předmětem které je prodej zboží, Prodávající není povinen
vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č.j. 102/2014 Sb. před tím, jak mu je zboží
doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající
navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím poveřené osoby.
8.16.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před začátkem poskytování služeb
udělil výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění, spotřebitel je
povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení
oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na
základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě
nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny
poskytnutého plnění.

8.17.Spotřebitel není povinný platit za
8.17.1.Služby poskytnuté v průběhu plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy bez ohledu na
rozsah poskytnutého plnění, pokud:
8.17.1.1.Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) nebo písm. j),
Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění
8.17.1.2.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby
podle § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění
8.17.2.Úplně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodávaný na hmotném
nosiči,pokud:
8.17.2.1.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování
elektronického obsahu dle § 4 ods. 8, Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění
8.17.2.2.Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu dle prvního
bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo
8.17.2.3.Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení v souladě s § 6 ods. 1 nebo ods. 2 písm. b).
Zákona č.j. 102/2014 Sb. v platném znění

8.18.Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostor Prodávajícího bylo zboží
dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze není možné zboží
odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své
náklady v lhůtě podle §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Sb., v platném znění
8.19.Prodávající poučuje Kupujícího, že pokud se má na základě smlouvy o službách zahájit
poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o
poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:
8.19.1.Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.
8.19.2.Prodávající musí disponovat výslovným souhlasom Kupujícího se zahájením poskytování
služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a vyhlásením o tom, že spotřebitel byl
řádně poučen dle bodu 8.19.1 těchto VOP.

IX. Alternativní řešení sporů
9.1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho
reklamaci nebo se domnívá, že Prodávajícíci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátit se na
Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí
věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího
odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu
podle ustanovení § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o
změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem na alternatívní
řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt najdete
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), anebo jiná příslušná
oprávněná právnická osoba zapsaná v sezname subjektů alternativního řešení sporů vedeném
Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na
stránce http://www.mhsr.sk/, anebo přímo na stránce https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-
riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.
Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít
platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, anebo přímo na internetové stránce
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy
vystupuje v postavení spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi
spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se
spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.
Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu
nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za
zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH. Veškeré další informace
ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem
vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní
smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva
hospodářství ČR www.mhsr.sk a v zákoně č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení
spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

X. Závěrečné ustanovení
10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost
písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na
Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách,
vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a
účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
10.2. Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu
vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto VOP nejednají
v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se vztahují kromě obecných
ustanovení zákona č.40/ 1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní
předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo
poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní
prostory Prodávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.
10.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a
poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty - Reklamační řád a
Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně
Webového sídla Prodávajícího.
10.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na
Webovém sídle Prodávajícího 08.07.2022
Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk